Ole Egelund Jensen

RUNGSTED KYST

Renovering af villa
2010

Renovation of villa
2010

PORTRÆT

Portræt af far, mor og barn
2010 - Olie på kanvas

Portrait of father, mother and child
2010 - Oil on canvas

JELLING

Vi mente at Jellingstenene havde brug for et hus der ikke gemte sig væk, ogsamtidig heller ikke var fremmed for de historiske og følsomme omgivelser. Monumenternei Jellinge er enestående. At lave et hus der konkurrerer med disse varikke ønskværdigt.
Tårnet indordner og indfinder sig i monumentets og traditionens helhed.
En fortolkning af den traditionelle kirke og et nyt hus til runestenene.
2009 - samarbejde med Henning Kongpetsak - ikke præmieret

We believed that the Jellinge stones needed a house that did not hide itself away, and a house that would be not stranger to the historic and sensitiv surroundings. The monuments i Jellinge are unique, making a house that competed with this was not desirable.
The tower subsumes itsekt i the whole, thats is the monuments and the tradition.
An interpretation af the classic church and a house for the runestones.
2009 - samarbejde med Henning Kongpetsak - ikke præmieret

TEATER I HARESKOVEN

Afgangsprojekt, Kunstakademiets ArkitektskoleEt project I to dele. Første del bestod I registrering, dekonstruktion og kritisk analyse af eksisterende teaterbygninger. Den indsamlede viden dannede grundlag for udformningen af et program til projektets anden del; et teater I Hareskoven.
Teateret er tænkt som en satellit for København på samme måde som den nærliggende by er det. Bundet direkte op på Hovedstadens infrastruktur og placeret I skoven, kan den trække folk til fra et stort opland. Samtidig er den med til at give stedet en ny styrke og sovebyen en stærkere identitet.
2009

Final project, Royal Academy, School of Architecture A two part project. First part consisted of the investigation, de-construction and critical analysis of existing theater buildings. The knowledge gathered, was the basis for the development of a program for the project second part, a theater in Hareskoven.
The theater is imagined as a satellite for Copenhagen, just as the nearby town. Connected directly to the Capitols infrastructure and placed in the forest, it can pull people near from big area. At the same time, it gives the place a new strength and the suburban town a new identity
2009

EUROPAN - RUDKØBING HAVN

Nye ansigter - En strategi for indtagelse af havnens bygninger
Rudkøbing havn rummer et væld af nedslidte bygninger, fra den monumentale silo til ”Fiskerihavnen” bestående af en charmerende ”selv-groet” samling skure. Der er en rigdom af compositioner og volumener, structurerede overgange, rum, fra det intime til det kolosale. Vores projekt foreslår at havnens tomme bygning bliver transformeret og udfyldt af funktioner nært beslægtet med de tætteste naboer. For eksempel så vil bebyggelsen med små rækkehuse langs ”Bellevue”, bevæge sig over vejen og indtage den gamle ”Daloon” fabrik.
2009 - Samarbejde med Henning Kongpetsak, Esben Dannemand, Søren Johansen - not awarded

New Faces - A strategi for occupation of the harbor buildings
Rudkøbing Harbour contains a myriad of worn-out buildings; from the monumental silo to the “Fiskerihavnen”, consisting of a charming “self-grown”cluster of sheds. There is a wealth of compositions of volumes, structural transitions, spaces, from the intimate to the kolossal. Our project proposal is that the empty buildings of the harbour are transformed and filled by programmes closely connected to its most adjacent neighbours. For example will the type of the small row- houses at “Bellevue”, move across the street into the warehouses of the old “Daloon” factory.
2009 - Collaboration with Henning Kongpetsak, Esben Dannemand, Søren Johansen - not awarded

ALLINGE HAVN

Idéforslag til konkurrencen "4 havbne på Bornholm"
Vores målsætning har været at finde de karakterer og deres kvaliteter som kendetegner Allinge havn, forstærke dem og binde dem sammen til en helhed. Sammenhængen skabes ikke ved at give hele havnen et identisk tapet, men ved at lave mindre nedslag som formidler overgange, etablere forbindelser og skaber attraktive rum. Læs fuld tekst.
2008 - Samarbejde med Esben Dannemand Frost - 3. præmie

Proposal for the competion "4 havne på Bornholm"
The goal was to find the karacteristics and qualities that defines Allinge Harbor, enhancing and connecting them in a new whole. Finding and creating smaller points of opportance, ties the different harbor areas together and creates attractive spaces. Read full text here.
2008 - Collaboration Esben Dannemand Frost - 3rd prize

SMALL CONCRETE HOUSE

Idéen starter med at vende huset på vrangen. Ved at koncentrere husets masse i midten, opnår vi både bæredygtige og rumlige kvaliteter. Huset opstod udfra tanker omkring installationer and masse, og hvordan kombinationen af disse to kunne skabe en positiv synergy.BIlledet af bålet eller ildstedet på den åbne eng, blev en abstrakt inspiration inspiration til husets udfromning.
2007 - Samarbejde med Esben Dannemand Frost

The idea starts with turning the house inside out. By concentrating the mass of the house in the centre, we gain both ecological and spatial qualities. Our house arose from thoughts about installation and mass, and how the combination of the two could create a positive synergy.The image of a fireplace, situated in an open meadow, became an abstract inspiration in the design of the house.
2007 - Collaboration Esben Dannemand Frost

RYTTERGÅRDEN

Ombygning og renovering af nedlagt landbrugsejendom. Den primære del af projektet var omdannelse af eksisterende driftsbygning til moderne lavenergi beboelse, uden at ændre væsentligt på bygningens ydre
2007 - Realiseret projekt

Rebuilding and renovation of old agricultural building. Main part of the project, was the conversion of an existing farm building, into a modern low energy house, without significantly changing the outer apparence of the building.
2007 - Realized projekt